6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili aşağıda belirtilenleri yapmakla yükümlüdür.

• Programların hazırlanması ve uygulanması,
• Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesi,
• Çalışanların bu programlara katılması,
• Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesi.

Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

• Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
• İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
• İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
• Kişisel koruyucu alet kullanımı,
• Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
• Uyarı işaretleri,
• Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
• Temizlik ve düzen,
• Yangın olayı ve yangından korunma,
• Termal konfor şartları,
• Ergonomi,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
• İlk yardım, kurtarma.